Geoportal Miasta Włocławek
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrębów
Ortofotomapa 2012
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasoużytku
Oznaczenia klasoużytków
Struktura własności >Info<
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy dod. budynków
Baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
Adresy
Adresy
Nazwy ulic
Sieci projektowane
Projekty sieci ciepłowniczej
Projekty sieci energetycznej
Projekty sieci gazowej
Projekty sieci kanalizacyjnej
Projekty sieci telekomunikacyjnej
Projekty sieci wodociągowej
Projekty budowli podziemnych
Projekty kanału technologicznego
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Warstwy tematyczne
Komunikacja
Drogi
Kolej
Trasa rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej
Trasa rowerowa o nawierzchni z asfaltu
Trasa rowerowa o nawierzchni szutrowej
Trasa rowerowa na "Wikaryjkę"
Trasy rowerowe na 2017 r. - 2020 r. - do konsultacji
Mapa akustyczna - 2012
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas drogowy: noc >Info<
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas kolejowy: noc >Info<
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas przemysłowy: noc >Info<
Mapa wrażliwości akustycznej >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc >Info<
Mapa akustyczna - 2017
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas drogowy: noc - 2017 >Info<
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas kolejowy: noc - 2017 >Info<
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas przemysłowy: noc - 2017 >Info<
Mapa wrażliwości akustycznej - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc - 2017 >Info<
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Zabytki
Tereny osuwiskowe i zagrożone
Tereny zagrożone osuwiskami
Osuwiska aktywne ciągle
Osuwiska aktywne okresowo
Osuwiska nieaktywne
Strefy buforowe osuwisk
Tereny zagrożone ruchami masowymi
Wypełnienie terenów zagrożonych
Tereny zalewowe
Granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
Granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
Granice obszaru narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Kierunki Rozwoju>Info<
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
Granice stref
Typy stref

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg