Geoportal Miasta Włocławek
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu    Procedury załatwiania spraw
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrębów
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości 2021 (Źródło - GUGiK, piksel 0,10m)
Ortofotomapa 2020 (Źródło - GUGiK, piksel 0,25m)
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości 2018 (Źródło - GUGiK, piksel 0,07m)
Ortofotomapa 2012
Tereny zamknięte
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasoużytku
Oznaczenia klasoużytków
Struktura własności >Info<
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy dod. budynków
Baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
Adresy
Adresy
Nazwy ulic
Sieci projektowane
Projekty sieci ciepłowniczej
Projekty sieci energetycznej
Projekty sieci gazowej
Projekty sieci kanalizacyjnej
Projekty sieci telekomunikacyjnej
Projekty sieci wodociągowej
Projekty budowli podziemnych
Projekty kanału technologicznego
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Warstwy tematyczne
Mapa akustyczna - 2012
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas drogowy: noc >Info<
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas kolejowy: noc >Info<
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc >Info<
Hałas przemysłowy: noc >Info<
Mapa wrażliwości akustycznej >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc >Info<
Mapa akustyczna - 2017
Hałas drogowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas drogowy: noc - 2017 >Info<
Hałas kolejowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas kolejowy: noc - 2017 >Info<
Hałas przemysłowy: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Hałas przemysłowy: noc - 2017 >Info<
Mapa wrażliwości akustycznej - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu drogowego: noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu kolejowego: noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: dzień - wieczór - noc - 2017 >Info<
Przekroczenia norm hałasu przemysłowego: noc - 2017 >Info<
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
Rysunek planu
Zabytki
Tereny osuwiskowe i zagrożone
Tereny zagrożone osuwiskami
Osuwiska aktywne ciągle
Osuwiska aktywne okresowo
Osuwiska nieaktywne
Strefy buforowe osuwisk
Tereny zagrożone ruchami masowymi
Wypełnienie terenów zagrożonych
Tereny zalewowe
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
Obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi - tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Kierunki Rozwoju>Info<
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
Granice stref
Typy stref

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg